1-  بررسی عملکرد سيستمهای مخابرات سيار         2-  IP-Casting 3- حذف اثر حرکت از روی تصاوير 4- کدينگ کانال در( GPP  UMTS   (WCDMA 5- بهبود کيفيت سيگنال صحبت با استفاده از روشهای تک ميکروفونه 6- بررسی شيوه های انتقال داده از طريق خطوط انتقال نيرو (PLC) * 7- تخمين قدرت سيگنال در شبکه مخابراتی بی سيم و تعيين مکان بهينه برای فزستنده ها * 8- مطالعه و بررسی استاندارد       *   IEEE802.15.4/ZigBee 9- بررسی و شبيه سازی مدل سينوسی سيگنال صحبت * 10- بررسی و شبيه سازی تايه فيزيکی در استاندارد IEEE802.16 11- باز سازی سيگنالهای با نمونه های گم شده 12- بررسی و مقايسه مدولاسيونهای QAM و MCM در خطوط PLC و شبيه سازی با سيمولينک 13- شبيه سازی استاندارد 802.11 بر روی نرم افزار NS 14- تحليل و شبيه سازی باند پايه استاندارد IEEE 802.11b 15- پياده سازی مدار واسط فشرده ساز صدا توسط FPGA 16- بررسی ميزان تداخل بين سمبلها در يک سيستم PAM 17- بررسی و مقايسه سيستمهای عامل بلادرنگ 18- بررسی کنترل توان در سيستمهای UMTS 19- بررسی عملکرد کدهای کانولوشن در سيستمهای PCM 20- بررسی پروتکل SRM در شبيه ساز NS-2 21- جدا سازی سيگنالهای صحبت در حوزه فرکانس  * 22- شبکه های عصبی CMAC 23- پياده سازی کد کننده G.728 بر روی پردازنده های سری C6x 24- واسطه های جانبی سيستم SDH 25 - تحليل اثر جسم فلزی در شبکه دو بعدی با روش تفاضل محدود درحوزه  زمان 26- فيلتر های فاز خطی ديجيتال 27- بررسی روشهای کد کردن بردارهای جابجايی در فشرده سازی سيگنالهای ويد يويی 28- مدلسازی سيگنالهای حياتی 29- دستگاه تشخيص دهنده نت موسيقی 30- طراحی و ساخت هيبريد 3dB پهن باند مايکروويو 31- کاربرد  تبد يل موجک چند گانه در فشرده سازی و اصلاح تصاوير ديجيتال 32- پياده سازی شرايط مرزی لايه های کاملاً منطبق PML در روش ماتريس خطوط انتقال TLM 33- بررسی اثر CDMA در موبايلهای نسل سوم 34- بررسی سيستم SCADA و سرويس Voice و امکان ارائه آنها بر روی IP 35- بررسی و طراحی سيستمهای انتقال اطلاعات PLC باند پهن 36- مقايسه سوئيچهای الکتريکی و نوری 37- شبيه سازی روش PTS برای کاهش PAPR در سيستمهای Single/MIMO-OFDM 38- سيستم GSM/DCS 39- طراحی و ساخت اجزاء تکرار کننده GSM 40- حذف کننده وفقی اکو در حوزه تبديل و با استفاده از خاصيت پراکندگی مسير اکو 41- سيستمهای ماشين بينايی استريو 42- نگرشی اجمالی به سيستمهای مرکب راديو/ فيبر و کاربرد های آن در سيستمهای موبايل 43 - طراحی و ساخت اجزاء تکرار کننده 900MHz 44- فرآيند گسترش طيف در استاندارد 3GPP UMTS 45- آشکار سازی های زير بهينه برای کدهای فضايی زمانی لايه ای 46- پياده سازی کدينگ کانال Reed-Solomon بر روی سيگنال ويديو بی سيم 47- ساختارهای پريوديک و کاربرد آنان در ليزر های دارای تابش از سطح 48- پياده سازی عملگرهای محاسباتی توسط اپراتور پخش قطره جوهر "IDS " 49- تحليلی بر کد های فضا- زمان در سيستمهای مخابرات بی سيم 50- شناسايی چهره انسان در تصاوير رنگی 51- تسهيم راز تصويری 52- نهان نگاری تصاوير ديجيتال در حوزه ويولت 53- اندازه گيری ابعاد ورق فولاد در عمليات نورد گرم با استفاده از پردازش تصاوير ديجيتال 54- شبيه سازی بلاکهای سنکرون سازی و رديابی يک سيستم فرستنده/ گيرنده Optical CDMA 55- پياده سازی الگوريتمهای پردازشی رادار پالس بر روی برد DSP 56- بررسی Code Acquisition  در سيستمهای مبتنی بر WCDMA 57- پياده سازی يک مينيمم سيستم 486- بخش نرم افزار  * 58- شناسايی انسان با استفاده از تصاوير عنبيه 59- سيستمهای ارسال ديجيتال صوت 60- Shift Register Sequences 61- مقايسه و آناليز ساختارهای CDMA پرش فرکانسی چند حاملی 62- جداسازی سيگنالهای صوتی مخلوط شده به روش BSS 63- شبيه سازی گيرنده FM با اندازه گيری عبور از صفرها 64- طراحی و ساخت درايور ديجيتال موتور های DC 65- مطالعه و بررسی امضاء های ديجيتال 66- تحليل و بررسی پروتکلهای شبکه بلوتوث 67- آشکارسازی به کمک عبور از صفر سيگنال 68- بررسی عملکرد داخلی در سيستمهای باند وسيع 69- طراحی و ساخت سيگنال ژنراتور سينوسی 70- بهبود کيفيت سيگنالهای صوتی 71- مقدمه ای بر مفاهيم و شناخت شبکه ای سيستم UMTS 72- بررسی و شبيه سازی چيدمان بهينه ادوات شبکه های بدون سيم 73- کاربرد های کدهای کانولوشن در تصحيح خطا 74- مدل سازی و تحليل شبکه های کريستال فوتونيک 75- بررسی روشهای حل عددی معادلات حرکت سيال 76- مروری بر ادبيات نمودار گيری چاه (Well Logging) با تاکيد بر لاگهای الکتريکی، نوترونی و صوتی 77-مروری بر ادبيات لرزه نگاری و کاربرد مخابرات و پردازش سيگنال در آن 78- مروری بر ادبيات لرزه نگاری 79- پياده سازی نرم افزاری رمزنگاری مکالمه تلفنی 80- بهبود کيفيت سيگنال صحبت با استفاده از فيلتر کالمن 81- تخصيص بهينه منابع راديويی در شبکه های WLAN 82- پياده سازی و تست الگوريتم سنکرون سازی در استاندارد DECT 83- شبيه سازی مخازن با تخمين پارامترها توسط شبکه های عصبی 84- شبيه سازی و مشخصه يابی نا پيوستگیهای صفحه E و H در موجبرهای مستطيلی در باند Ku 85-بررسی پياده سازی FPGA و DSP برای برد پلاسما 86- بررسی ادبيات چاه پيمايی به شيوه های ضريب مقاومت الکتريکی اشعه گاما و NMR 87- تعقيب هدف در شبکه های سنسور بی سيم 88- بررسی نحوه توليد و انتشار سيگنال های تلويزيونی 89- روشهای کاهش خطا در سيستمهای موقعيت يابی سيار 90- پياده سازی پروتکل H.323 بر روی يک ميکروکنترلر PIC 91- بررسی الگوريتمهای نهان نگاری تصوير و پياده سازی آنها 92-پياده سازی نرم افزار کنترل کننده دستگاه های مولو سيگنال E4431B و تحليلگر سيگنال E4406A 93- کنترل کننده اترنت 94- تجزيه و تحليل الکترومغناطيسی، مکانيکی و مداری ماشين های DC 95- شار سنجی نوری 96-  بررسی روشهای جمع آوری و تاييد اطلاعات در چاههای هوشمند  * 97- پياده سازی کامپيوتری PCM و ارزيابی نتايج 98- بررسی روشهای مختلف حذف نويز در سيگنالهای ديجيتال 99- شبيه سازی گيرنده ها و فرستنده های کانولوشنال کد 100- بررسی روشهای چند آنتنی در سيستمهای CDMA نسل سوم 101- تحليل روشهای فضا- زمان در سيستمهای مخابرات بی سيم 102- پراکندگی معکوس از اجسام هادی دو بعدی با استفاده از GRNN 103- کاربرد تبديل Wavelet در پردازش داده های نا منظم 104- نمونه برداری غير يکنواخت و کاربرد های آن 105- آناليز تغييرات RR در سيگنالهای ECG 106- بررسی کاربردهای ميکروکنترلر 80196 107- مدل سازی و طراحی شبکه های فيبر نوری 108- کلاسهای جديد تبديلهای زمان- فرکانس 109- بررسی و تحليل ترافيک ديتا 110- انتقال خودکار فايل ها از طريق خط تلفن در شبکه های TCP/IP  * 111- نهان نگاری صوتی 112- پردازش سيگنال با استفاده از تبديل زمان- فرکانس 113- پياده سازی الگوريتمهای کنترل توان در سيستمهای CDMA 114- طراحی و ساخت کوپلر پهن باد در فرکانسهای مايکروويو 115- رمز نگاری با کليد عمومی مبتنی بر منحنی های بيضوی 116- کدينگ سيستمهای MIMO 117- طراحی فيلترهای فيلم نازک نوری 118- جمع آوری و انتقال اطلاعات ولتمتر ديجيتال به PC 119- بررسی Near Perfect Codes و نوشتن نرم افزار مولد آن 120- بررسی و شبيه سازی Soft Handover در سيستمهای CDMA 121- اتصال دو کامپيوتر از طريق VOIP) TAPI ) 122- توربو کودر GSM و مقايسه آن با ديتربی و DFE 123- بررسی نحوه ساخت کدهای تصحيح خطا بوسيله ساختارهای مالتی ريت 124- تشخيص کاراکترهای پلاکهای خودرو  * 125- بررسی سيگنالهای ناشی از نشت در خطوط لوله انتقال گاز  * 126- بررسی و تحليل روشهای فيلترينگ وفقی با استفاده از الگوريتمهای مرتبه ای 127- مدل سازی غیر خطی یک ترانزیستور MOSFET قدرت در باند GSM900 و محاسبه توابع توصیفی مدل * 128- انتقال امواج در خطوط انتقال غیر خطی * 129- مدلسازی و تحلیل کانال های بدون سیم MIMO * 130- شبیه سازی  Coded Pulse Anti-Cluster Systems * 131- نهان نگاری تصاویر دیجیتال با استفاده از تبدیل موجک * 132- شبیه سازی کانال PLC در مدولاسیون OFDM باند پهن * 133- تشخیص صحبت گسسته * 134- بررسی کارآیی Source Coding برای سیگنال های مختلف * 135- پردازش و جاروب بر چسب در شبکه های GMPLS تمام نوری با استفاده از کدهای نوری متعامد در ساختار دسترسی چندگانه مبتنی بر تفکیک کد * 136- راه های دسترسی به شبکه های مخابراتی * 137- طراحی سیستم های پرداخت امن در تجارت الکترونیک * 138- روشهای تکراری برای جبران اعوجاج ناشی از درونیابی * 139- MAC جهت دار در شبکه های بی سیم ad hoc * 140- مورفولوژی ریاضی و کاربرد آن در پردازش سیگنال و تصویر * 141- شبیه سازی روش آشکارسازی گذر از صفر در بازسازی سیگنال های FM  * 142- طراحی و ساخت فرستنده- گیرنده نوری برای تبادل اطلاعات بین دو رایانه * 143- بررسی سیستم های مخابرات نوری دسترسی چند گانه مبتنی بر تفکیک کد و ساختارهای مختلف فرستنده های دسترسی چندگانه مبتنی بر تفکیک کد.  * 144- تکنولوژی حوزه های نفتی هوشمند  * 145- کدهای متعامد نوری با ضرایب همبستگی متقابل و خودی نا برابر * 146- شبکه های بی سیم MIMO  * 147- بررسی روشهای فیدبک در سیستمهای مخابراتی سیار چند ورودی چند خروجی  * 148- مدلسازی خطا در VOIP  * 149- بررسی خطا در سیستمهای جهت یابی مایکروویو و پیشنهاد طراحی بهینه  * 150- بررسی تحرک در شبکه های سلولی از دید تئوری اطلاعاتی  * 151- کاربرد های هندسه جبری در مهندسی برق  * 152- روشهای حذف نویز مبتنی بر تبدیل ویولت  * 153- کاربرد جداسازی کور در جدا سازی انعکاس از تصاویر دیجیتال  * 154- بررسی الگوریتم های مختلف جهت جدا سازی کور منابع  * 155- جدا سازی سیگنال الکتروکاردیوگرام جنین از سیگنال ثبت شده از روی شکم مادر  * 156- دریافت فشرده  * 157- پیاده سازی دیکودر و اینکدر LDPC توسط FPGA  * 158- استفاده از کارت هوشمند در ساماندهی توزیع داروهای بیماران خاص  * 159- مروری بر سیستمهای EDGE,GPRS,GSM  * 160- آشنایی با استاندارد UMTS و قابلیت های دستگاه SMU200A  * 161- بررسی روشهای کنترل ورود کاربران در مسیر مستقیم سیستم CDMA سلولی  * 162- شبیه سازی سیستم چند حامله پرش فرکانسی در کانال فیدینگ و AWGN، و ارائه روشی برای تخمین افست فرکانسی در گیرنده ی همدوس  * 163- Doppler Tracking  * 164- بهینه سازی الگوریتم FFT بر روی DSP های سری 5000 محصول شرکت TI  * 165- بررسی مدل سازی یک لینک بیسیم با استفاده از تئوری صف  * 166- بررسی فرآیند تصمیم گیری هوشمند در فناوری چاههای هوشمند  * 167- بررسی روشهای پیش پردازش و طبقه بندی بکار رفته روی مولفه جهت ارسال کاراکتر مورد نظر فرد به کامپیوتر  * 168- پردازش تصاویر اسکن شده بر مبنای ICA  * 169- بررسی ظرفیت در کانال های پواسن  * 170- پیاده سازی کد کننده صحبت G.729A بر روی پردازنده ی TMS320C6416   * 171- طراحی سامانه مدیریت محتوای یکپارچه برای وبگاه استادان و دانشجویان یک دانشگاه  * 172- بررسی قابلیت ها و محدودیت های تبدیل های زمان-فرکانس در زمینه تشخیص اتوماتیک مدولاسیون در گیرنده مخابراتی   * 173- معرفی سیستمهای رادیویی سیار حرفه ای (PMR)  و بررسی و مقایسه انواع تکنولوژی های آن  * 174- مدل سازی لایه MAC استاندارد IEEE 802.11  با استفاده از شبکه های صف  * 175- جدا سازی منابع تنک  * 176- بررسی و مقایسه روشهای دسترسی چند گانه سیستمهای تلفن سیار نسل چهارم  * 177- بررسی عملکرد سیستمهای پرش زمانی باند فوق وسیع در کانال فیدینگ  * 178- تشخیص حروف دست نویس مجزای فارسی  * 179- ارسال کاراکترهای مورد نظر شخص به کانپیوتر به کمک پردازش سیگنالهای مغزی  * 180- چگونگی طراحی و ساخت شبکه های کامپیوتری خوشه ای   * 181- روش های دستیابی چند گانه در شبکه های CDMA نوری   * 182- مدل سازی استاندارد IEEE 802.11 لایه MAC با استفاده از شبکه های صف  * 183- مسیر یابی در شبکه های سنسوری بی سیم  * 184- کاربرد روشهای تحلیل سیگنالهای تنک در تفسیر تست لرزه ای  * 185- بررسی لایه MAC در سیستمهای UWB  * 186- پیاده سازی سیستم تبدیل متن به گفتار فارسی  187- معرفی سیستم رمز AES و تحلیل آن  * 188- کدینگ شبکه  * 189- بررسی عملکرد OFDM  * 190- طراحی و تحلیل عدسی و اجزای اپتیکی به کار رفته در فرستنده و گیرنده لینک فضای آزاد نوری  * 191- تخمین ماتریس مخلوط گنندگی در مخلوط های تنک با خوشه بندی صفحات چند بعدی  * 192- شبیه سازی شبکه های بی سیم اقتضایی  * 193- جدا سازی اثر پس دادگی جوهر در کاغذ های اسکن شده ی دورو با روش جدا سازی منابع کور  * 194- بررسی کدینگ شبکه  * 195- پیاده سازی الگوریتم های ساخت کدهای متعامد نوری  * 196- جدا سازی کور سیگنال های صحبت در حوزه تبدیل  * 197- مسیر یابی در شبکه های VANET  * 198- ایجاد مثال ریاضی برای توموگرافی امپدانس الکتریکی  * 199- دو روش جدید برای تخمین ماتریس مخلوط کننده در جدا سازی منابع تنک  * 200- طراحی و پیشنهاد ساخت عملی یک شبکه ی مخابرات نوری بر اساس WDM پر تراکم  * 201- بررسی نرخ های قابل حصول در سبکه های رله  * 202- کاهش نویز سیگنال و تصویر با استفاده از تبدیل های ویولت M-band  * 203- تحلیل بررسی سیستم مخابراتی GPRS  * 204- نمایش تنک سریع با استفاده از نرم صفر هموار شده * 205- بررسی EMC و SI در بردهای فرکانس بالا * 206- آنالیز پراشه های نوری به کمک روش دیفرانسیلی * 207- مدل سازی و تحلیل عملکرد نود های هوشمند در شبکه مخابراتی بیسیم * 208- آنالیز ساختارهای فوتونیکی دو بعدی در رژیم غیر خطی با روش FDTD * 209- بررسی سیستمهای رادار لیزری و طراحی یک سیستم لیدار برای شناسایی کابل های برق * 210- بررسی انواع روشهای دسترسی در مخابرات ماهواره ای * 211- بررسی پردازشگرهای سری TMS320C6x * 212- بررسی خاصیت خود شباهتی در سیگنالهای ترافیکی * 213- آنالیز و شبیه سازی IFM آنالوگ و دیجیتال * 214- شبیه سازی گرافیکی شبکه های سلولی CDMA * 215- طراحی و پیاده سازی درگاه جامع SPI * 216- شکل دهی بیم و تخمین زاویه در سیستم های آنتن هوشمند * 217- Indoor Infrared and IrDA Protocol * 218- آنتن پلاسما * 219- بررسی روشهای مختلف Deinterleaving بر پایه هیستوگرام و شبیه سازی روش SDIF * 220- تقویت کننده های فرکانس رادیویی از نوع کلاس D * 221- روشهای طراحی سلولی در شبکه های CDMA * 222- کنترل با دقت بالا روی فرو بردن سوزن به بافت نرم * 223- بررسی استاندارد Bluetooth * 224- برنامه ریزی آموزشی- پژوهشی دانشکده برق * 225- شناسایی مکان یک فرستنده * 226- بررسی MAC در شبکه سنسوری بی سیم * 227- طراحی و شبیه سازی اپتیک گیرنده در لینک فضای آزاد نوری * 228- مراقبت پزشکی از راه دور بوسیله ی شبکه ی حسگر حیاتی بی سیم * 229- کاربرد روش های تحلیل سیگنال های تنک در تفسیر تست لرزه ای * 230- به کار گیری تکنیک CDMA در سیستم های مخابرات نوری فضای آزاد * 231- بررسی الگوریتم های اختصاص پویای پهنای باند در شبکه های فیبر به منازل * 232- شبیه سازی یک آشکارساز رادار * 233- WiMAX Security * 234- طراحی فیلتر کاهش دهنده سایدلوب برای بارکر کد * 235- طراحی و شبیه سازی لنز fish-eye برای استفاده در گیرنده های LAN نوری * 236- سیستم های بی سیم نسل 4 * 237- تحلیل و بررسی سیستم رمز AES * 238- کابرد تجزیه تنک در بازسازی سیگنال ها 239- آنالیز ادوات اپتیک با استفاده از روش BEM 240- حذف نویز ایمپالسی از سیگنال های یک بعدی و دو بعدی 241- بررسی لایه MAC در روش MDCF 242- پیاده سازی کد تصحیح خطا و ماژول تحلیل بر روی تراشه FPGA 243- شبیه سازی شبکه های سلولی CDMA چند پرشی 244- شبیه سازی سیستم CDMA نوری فضای آزاد 245- افزایش ظرفیت شبکه محلی بی سیم نوری با روش دسترسی چند گانه بر مبنای تقسیم کد 246- تحلیل های نوری در آنالیز خطوط انتقال غیر یکنواخت 247- بررسی استاندارد CDMA2000 248-ظرفیت کانال های پخش نازل متغیر با زمان 249- بررسی ظرفیت و نرخ ارسال در شبکه های اقتضایی متحرک (MANET) 250- ظرفیت کانال های پخش نازل متغیر با زمان 251- بررسی و شبیه سازی عملکرد مدولاسیون Wavelet در یک سیستم مخابراتی 252- آنالیز مقید مولفه های مستقل 253- کد گذاری شبکه 254- بررسی تکنیک OFDM 255- تحلیل سیستم AES کاهش یافته به 1 دور به روش پس انتشار خطا 256- بررسی عملکرد سیستم های قفل شده در فاز (PLL) 257- بهبود کیفیت صدای انسان با استفاده از روش OM-LSA 258- طراحی VCO کم نویز در باند UHF 259- بررسی و مطالعه ساختار های نوری بر پایه FBG و طراحی و پیاده سازی انکودر با این روش و طراحی کد 260- باز سازی تصویر دو بعدی از روی نمونه های قطبی 261- جدا سازی پالسهای متداخل با استفاده از الگوریتم های هیستوگرام و شبکه عصبی 262- بهبود تحلیل چند باندی در استاندارد کدینگ MELP 263- فشرده سازی تصاویر دیجیتال با استفاده از روشهای تجزیه تنک 264- بررسی مدیریت تحرک در شبکه های سلولی 265- روش های مختلف در نشان گذاری سیگنال های صوتی و تصویری 266- طراحی واسط کاربر رادیوی دیجیتال در حالت کلی 267- شبیه سازی، مدلسازی و تحلیل شبکه های بی سیم اقتضایی با گره های غیر همگن 268- بررسی تخصیص بهره ی پردازش به کاربران در شبکه CDMA سلولی 269- مدلسازی الکترومغناطیسی نانولوله های کربنی 270- طراحی لایه MAC در سیستم های UWB 271- بررسی شبکه های NGN و پروتکل های مربوطه 272- تولید سیگنالهای قلبی چند کاناله و تطبیق آن با داده های واقعی 273- مخابرات خط قدرت 274- بررسی درونیابی های سیگنالها بوسیله اسپلاینها و مطرح کردن روش جدید برای کاهش اعوجاج درونیابی عکس 275- ناحیه بندی تصاویر تشدید مغناطیسی مغز با استفاده از مدل گاوسی 276- مطالعه کدهای بهینه برای انواع مختلف سیستم های CDMA 277- تحلیل و مقایسه مدلهای پتانسیل عمل در عصب انسان 278- کدهای بدون نرخ گسترده 279- بررسی نقش متغیرهای کمکی در تعیین ناحیه ظرفیت در نظریه اطلاعات شبکه ای 280- شبیه سازی یک شبکه ی بیسیم بر مبنای کدگذاری شبکه 281- بررسی کانال مخابراتی در شبکه محلی بیسیم OCDMA نوری مادون قرمز 282- بررسی لایه MAC تحت پروتکل IEEE 802.11 283- بررسی حل مسأله توموگرافی امپدانس الکتریکی EIT توسط الگوریتم ژنتیک 284- ساخت یکسوکننده اصلاح ضریب توان بر مبدل شپارد- تیلور 285- پیاده سازی کنترلر پیش بین برای مبدل های شپارد- تیلور و بوست توسط برد F2812 286- تکنیک ها و روش های رجیستر کردن تصاویر پزشکی 287- تحلیل اصلاح انحراف کروی و اغتشاش هوایی با استفاده از Spatial Light Modulator 288- شناسایی و تشخیص Microcalcifications در تصاویر ماموگرافی 289- ناحیه بندی تصاویر تشدید مغناطیسی مغز با استفاده از مدل گاوسی 290- لیزر های مد قفل شده غیر فعال 291- بررسی سیستم های نهان نگاری تصاویر مبتنی بر حوزه های تبدیل دو بعدی 292- ساخت ترکیب کننده فرکانسی در باند X 293- بررسی و طبقه بندی حرکات انگشتان با استفاده از سیگنال های مغزی 294- بررسی آرایه های آنتنی 295- پیاده سازی سیستم جداکننده سیگنال های صحبت مخلوط روی پردازشگر سیگنال TMS320C6416 296- طراحی و ساخت آشکارساز موجبری در باند X 297- HAARP و کاربردهای آن 298- شبیه سازی مودم BFSK بر روی خطوط PLC 299- مدل سازی و شبیه سازی لایه MAC در شبکه های بیسیم حسگری 300- شبکه های سلولی OFDMA و تخصیص کانال در آن 301- آنالیز و بررسی کدینگ های فضا- زمان در شبکه های WiMAX 302- بررسی روش های مختلف بازسازی سیگنال از نمونه های حاصل از Compressed Sensing در نمونه برداری از سیگنالهای تنک 303- بررسی روش های تحقق فیلترهای تأخیر کسری 304- بررسی اثر نویز بر مونوپالس 305- تکنیک پردازش سیگنال بر اساس فیلتر کالمن و با حجم محاسبات کاسته شده 306- استخراج عوامل پنهان در بازار تبادل ارز 307- تطبیق نتایج تست تراشه ساخته شده با مدار طراحی شده 308- کاربرد نظریه بازی در مسائل شبکه های بی سیم 309- بررسی شبکه ی اقتضایی با MAC چند کاناله 310- بررسی اجمالی ماشین ترجمه انگلیسی به فارسی 311- بررسی و مدل سازی بازار برق 312- بررسی همبندی در شبکه های اقتضایی موتوری 2- بعدی 313- شبیه سازی لایه ی MAC شبکه ی IEEE 802.11 314- بررسی سیستم های مبتنی بر SDH 315- بالا بردن مشخصات کیفی سیگنال صحبت با استفاده از دو میکروفن 316- بازسازی سیگنال از فاز یا اندازه تبدیل فوریه با نگرشی ویژه به بازسازی سیگنال های تنک 317- تخمین و جبران سازی کانال های تنک 318- بررسی پراکندگی باریکه ی نور از بلور فوتونی با ابعاد محدود در حوزه ی زمان 319- شکل دهی نوری سیگنالهای باند وسیع فرکانس رادیویی 320- نمایش تنک سیگنال صحبت با استفاده از یادگیری دیکشنری پارامتری 321- بررسی نوسانات در سیستم های مرتبه کسری 322- بررسی انواع روش های اندازه گیری ضریب دی الکتریک در محدوده فرکانسی مایکروویو 323- طراحی و ساخت تقسیم کننده توان ویلکینسون چند طبقه پهن باند 324- کاربرد های تجزیه تنک در پردازش تصاویر 325-  بررسی فرمت فشرده سازی تصاویر در کانال مخابراتی 326- شبیه سازی و بررسی عملکرد لینک مخابراتی ROF 327- تكميل ماتريس و كاربردهاي آن در پردازش سيگنال 328- تحلیل احتمال اتصال در شبکه های اقتضایی یک بعدی 329- مدلسازی عددی تأثیر سن بر عروق بدن انسان 330- شبیه سازی و تحلیل مشارکت و شناخت در رادیوی هوشمند 331- بررسي و ساخت توليدكننده سيگنال باند مياني براي سيستم هاي راداري 332- بررسی تمایز‌دهی سرویس در شبکه‌های بی سیم اقتضایی بر مبنای نظریه بازی‌ها 333-  استفاده از سيگنال�هاي قلبي براي شناسايي اشخاص 334-  منابع تمام فيبری پالس های باريک با نرخ بالا بر اساس تقويت کنندگی پارامتری 335-  بررسی روشهای تخصیص بهینه توان در کدینگ سیستم های مخابراتی 336- بررسي و تحليل كدهاي با ساختار شبكه اي 337- طراحی الگوریتم های میان-لایه ای برای یک شبکه بی سیم مبتنی بر پروتکل HARQ 338- مقایسه ی شبکه های سلولی نسل دوم و سوم 339- طراحی میان لایه�ای، مدولاسیون و کد گذاری وفقی 340- فشرده سازي با اتلاف به روش كاهش آنتروپي 341- بررسی روش های خطی سازی تقویت کننده های توان DVBT 342-  توابع وانیر متمرکز در مکان برای مُدهای انتشاری پلاسمون‌های سطحی 343- کاربرد سیستم های مخابراتی در شبکه های هوشمند قدرت 344-  مفهوم ناوردایی در الگوریتمهای جداسازی منابع تنک و کاربرد آن در تخمین جهت انتشار امواج 345-  شبيه سازي عملکرد لينک مخابراتي ROF در حضور اثرات غير خطي 346- تخمین کانال OFDM 347-  بررسي تأثير پديده ي تسخير كانال بر عملكرد لايه ي مك شبكه هاي بي سيم محلي 348- شبيه سازي پروتکل حلقوي در شبکه هاي بيسيم 349- کاربرد نظریه اطلاعات در انتخاب یک مجموعه دارایی در بازار بورس 350-  بررسی و تحلیل زمان بندی ارسال در سیستم WiMAX 351- De-interleave کردن قطار پالس هاي يک سيستم ESM با استفاده از تبديل هاف 352- پردازش سيگنال های تنک 353- طراحي يک آزمايش براي برد TMS320C6416TDSK براي آزمايشگاه DSP 354- طراحي، شبيه سازي واعمال کدهاي بلوکي خطي در يک سيستم wireless نوري   355- شبیه�سازی سیستم�های دسترسی چندگانه�ی زمان گسترده 356- بررسی و مقایسه روش های مختلف کدینگ کانال 357- جبران خطاي کانال در سيست مهاي رادار 358- تحليل و شبيه سازي مسيريابي چند مسيره در شبكه هاي VANET

تاريخ : دوشنبه پانزدهم آبان ۱۳۹۱ | 19:45 | نویسنده : محمد امين فيروزي |